17

jul.

2019

Nou Criteri Tècnic de la Inspecció de Treball sobre el registre de jornada

nuevo criterio registro jornada

Inspecció de Treball ha publicat el 10 de juny de 2019 el seu criteri tècnic 101/2019.

Conegui de què tracta aquest nou criteri tècnic i el seu objectiu.

La ITSS ha publicat el 10 de juny de 2019 el seu criteri tècnic 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada. El Criteri Tècnic publicat té per objecte fixar criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn a partir del dia 12 de maig de 2019, data en la qual ja és obligatori portar un control de la jornada laboral.

Contingut del registre de jornada

1. El que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament

– No s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici i la finalització de la jornada diària, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu.

En tot cas, seria convenient que el registre utilitzat en l’empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu.

En cas contrari, podria presumir-se que ho és tota aquella que transcorre entre l’hora d’inici i finalització de la jornada de treball registrada, i és a l’ocupador al qual correspondria l’acreditació que això no és així.

– Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, el registre de jornada podrà organitzar-se de manera que inclogui les interrupcions o pauses que es considerin, sempre que el registre inclogui necessàriament l’horari d’inici i finalització de la jornada.

2. El registre de la jornada haurà de ser diari

No sent acceptable per a l’acreditació del seu compliment l’exhibició de l’horari general d’aplicació en l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris elaborats per a determinats períodes, perquè aquests es formulen “ex-ante” i determinaran la previsió de treball per a aquest període, però no les hores efectivament treballades en aquest, que només es coneixeran “ex post” com a conseqüència de la gestió del registre de jornada.

3. Altres registres i especialitats

– Als treballadors a temps complet no és obligatori lliurar-los el resum mensual de les hores treballades juntament amb la nòmina durant el tot el mes si no han realitzat hores extraordinàries

Si els treballadors a temps complet realitzen hores extraordinàries (encara que es compensin posteriorment per dies de festa) sí els han de lliurar el llistat dels dies en què ha efectuat aquestes hores i a més se’ls ha de lliurar una còpia als representants dels treballadors

– Als treballadors a temps parcial cada mes se’ls ha de lliurar una còpia de les hores treballades juntament amb la nòmina.

Als treballadors mòbils que els sol·licitin, l’empresa haurà de lliurar-los una còpia del registre de les hores treballades. Aquest registre es conservarà, almenys, durant tres anys després que finalitzi el període considerat.

L’empresa hauria de conservar la informació del tacògraf tres anys.

La informació que s’obtingui haurà de reflectir amb claredat el temps de treball del conductor per cada dia de treball, totalitzant-la després per mesos i per anys.

Localització i conservació dels registres horaris

El sistema implantat ha de ser accessible:

a) Ha de poder-se accedir a aquests registres en qualsevol moment, quan així sigui sol·licitat pels treballadors, els seus representants i per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

b) Els registres han d’estar i romandre físicament en el centre de treball, o ser accessibles des del mateix de manera immediata.

En el cas que el registre de jornada s’hagi instrumentat originalment en format paper, a l’efecte de la seva conservació podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, sent guardat telemàticament amb les degudes garanties. Aquest arxiu, estarà igualment a la disposició de les persones treballadores, els seus representants i de la Inspecció de Treball.

– La comprovació de l’existència del registre deu poder realitzar-se en el centre de treball, la qual cosa evita la possibilitat de la creació posterior, manipulació o alteració dels registres; tot això sense perjudici que aquests registres puguin sol·licitar-se, a més, per a la seva presentació en compareixença en les oficines d’Inspecció o remissió a aquest organisme per les vies que legalment correspongui.

– La permanència a disposició no implica l’obligació de lliurament de còpies, tret que així ho disposi un conveni col·lectiu o existeixi pacte exprés en contrari, ni ha de lliurar-se a cada persona treballadora còpia del seu registre diari, sense perjudici de facilitar la seva consulta personal, ni als representants legals dels treballadors, la qual cosa no obsta la possibilitat d’aquests últims de prendre coneixement dels registres dels treballadors.

Organització i documentació del registre

El registre ha de ser documentat:

– Si es realitza per mitjans electrònics o informàtics, tals com un sistema de fitxatge per mitjà de targeta magnètica o similar, empremta dactilar o mitjançant ordinador: La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà requerir en la visita la impressió dels registres corresponents al període que es consideri, o bé la seva descàrrega o el seu subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable.

– Si el registre es portés mitjançant mitjans manuals tals com la signatura del treballador en suport paper: La Inspecció podrà recaptar els documents originals o sol·licitar còpia d’aquests. De no disposar-se de mitjans per a la seva còpia, poden prendre’s notes, o mostres mitjançant fotografies, així com, de considerar-se oportú sobre la base de les incongruències observades entre el registre de jornada, i la jornada o horari declarat, prendre l’original del registre de jornada com a mesura cautelar.

Així mateix, competeix a la Inspecció de Treball i Seguretat Social no només verificar l’existència d’un registre de jornada, sinó també que la seva forma d’organització i documentació ha anat precedida del corresponent procediment de negociació o consulta amb la representació dels treballadors, aspecte aquest que podrà ser objecte de comprovació a través de les actes de les reunions celebrades en el procés de negociació.

Règim sancionador

El registre és un mitjà que garanteix i facilita aquest control, però no l’únic.

Si hi hagués certesa que es compleix la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, encara que no es dugui a terme el registre de la jornada de treball, després de la valoració de l’inspector actuant en cada cas, podria substituir-se l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de garantir el registre diari de la jornada de treball.

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral