31

mai

2021

Nova pròrroga dels ERTOS fins al 30 de setembre de 2021

close-up-shot-of-lawyers-are-giving-legal-advice-t-9E9LDZH (1)-min

S’ha fixat una extensió dels expedients temporals per força major per a determinats sectors econòmics, i les dues figures d’ERTO d’impediment i limitació d’activitat fins al 30 de setembre de 2021.

En data 28 de maig de 2021 s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Sectors econòmics protegits

Aquests sectors econòmics protegits, indicats en una llista de codis CNAE i la seva cadena de valor, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació enfront dels quals s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors.

Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació, en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l’activitat en els mesos de juny, juliol, agost i setembre:

del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors
• del 85% per a les quals tenen 50 o més treballadors

Quan mantinguin als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració:

del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors.
del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre per a les que tenen 50 o més treballadors

En aquesta llista nova de codis CNAE s’inclouen tres nous sectors (1419 –Confecció d’altres peces de vestir i accessoris –, 4637 –Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies– i 7420 –Activitats de fotografia–). I surten cinc (1811 –Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes–, 2670 –Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic–, 4741 –Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats–, 5122 –Transport espacial– i 7734 – Lloguer de mitjans de navegació–).

Limitació i impediment

Per part seva, els ERTO per limitació de la seva activitat es veuen prorrogats amb un nou esquema d’exoneracions:

  • del 85% al juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors
  • del 75% al juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre per a les quals tenen 50 o més treballadors

Per part seva, les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà:

  • del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors
  • del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, relatives a les mesures extraordinàries de protecció de l’ocupació relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d’ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.

La norma disposa, per al col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, l’obligació que les empreses procedeixin a la seva incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores. En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a data d’entrada en vigor d’aquesta norma o autoritzats amb posterioritat.

El denominat comptador a zero continuarà vigent en els termes de l’article 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de setembre.

Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019, podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021.

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

Descàrrega aquí el Listado sectores económicos protegidos (CNAE) 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn