03

jun

2021

Noves prestacions per a autònoms a partir de l’1 de juny

man-signing-contract-PM2TY9P-min

Exempció en la cotització per als autònoms que hagin percebut alguna prestació del RD Llei 2/2021

 

Quins són els treballadors autònoms que podran tenir dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social?

 
A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que estiguessin d’alta en aquests règims i vinguessin percebent el 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021 (Prestació extraordinària de cessament sense suspensió de l’activitat i Prestació de cessament sense suspensió de l’activitat), tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties:

• 90% de les cotitzacions del mes de juny.
• 75% de les cotitzacions del mes de juliol.
• 50% de les cotitzacions del mes d’agost.
• 25% de les cotitzacions del mes de setembre.

Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització els treballadors autònoms hauran de mantenir l’alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021.

La base de cotització, a l’efecte de la determinació de l’exempció, serà la base de cotització per la qual venia cotitzant el treballador autònom abans d’accedir a la prestació per cessament d’activitat.

La percepció de la prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats que veurem més endavant serà incompatible amb l’exempció en la cotització establerta en aquest precepte.

S’ha de sol·licitar l’aplicació de l’exempció?

No cal sol·licitar-la, s’aplicarà d’ofici, sempre que no sol·licitis alguna de les altres prestacions.

Prestació extraordinària per suspensió temporal de tota l’activitat

• La podran sol·licitar els autònoms que es vegin obligats a tancar després de resolució de les autoritats per a contenir la pandèmia.

Estar afiliat com a autònom almenys 30 dies abans de la data de resolució de suspensió d’activitat i en tot cas, abans de la data d’inici de les restriccions si van ser anteriors a l’1 de juny.

Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social. Si no fos així, la mútua li instaria a fer l’ingrés abans de 30 dies de les quotes degudes.

• Prestació extraordinària pel cessament d’activitat d’un 70% sobre la base mínima de cotització que correspongui a la seva activitat.

• En el cas que en un mateix domicili hi hagués diversos membres de la família o unitat anàloga amb dret a la prestació, cobraran només un 40% cadascun.

• Tindrà una durada màxima de 4 mesos

• Si està gaudint d’alguna deducció en la cotització, com, per exemple, la tarifa plana, aquesta no es perdria per cobrar la prestació.

• Aquesta prestació de cessament serà incompatible amb el treball per compte d’altri si els seus ingressos són superiors a 1,25 vegades l’SMI del 2021

• S’ha de sol·licitar aquesta prestació des de l’endemà al tancament causat per les restriccions aprovades per les autoritats o des de l’1 de juny si es manté una suspensió d’activitat anterior a la norma.

Sol·licitar-la davant la mútua dins dels 21 dies naturals següents a la resolució o abans del 21 de juny quan la suspensió de l’activitat sigui anterior a l’1 de juny i no estigués cobrant la prestació extraordinària del RD Llei 2/2021.

• Si es presenta fora d’aquest termini, el dret a la prestació naixeria l’endemà de la teva sol·licitud i els dies anteriors de cotització no l’assumiria la mútua. En aquests casos, l’autònom deixaria de cotitzar des del dia que tingués dret a percebre la prestació.

• Mentre estigui suspesa l’activitat, haurà d’estar donat d’alta com a autònom i estarà exonerat de l’ingrés de quotes a la Seguretat Social, des del primer dia del mes en què es tanca la teva activitat fins a l’últim dia del mes següent en què s’aixequen les restriccions, o com a màxim fins al 30 de setembre de 2021.

• Aquest període s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions seran assumides per la teva mútua.

Prestació de cessament d’activitat compatible amb treball per compte propi

• A partir de l’1 de juny, els autònoms que estiguessin cobrant la prestació per cessament compatible amb el treball per compte propi i no hagin esgotat els períodes de prestació de la LGSS, podran continuar rebent aquesta prestació fins al 30 de setembre.

• Aquesta prestació serà compatible amb el treball per compte d’altri sempre que, al costat d’ingressos per compte propi, no superin 2.2 vegades l’SMI. I els ingressos per compte d’altri no siguin superiors a 1,25 vegades l’SMI.

• En aquest cas, la prestació per cessament seria del 50% sobre la base de cotització mínima per a la seva activitat.

La prestació serà del 70% sobre la base reguladora. 50% de la base mínima per a autònoms en pluriactivitat.

• Si té treballadors al seu càrrec, li demanaran estar al dia de les seves obligacions laborals i amb TGSS, havent d’emetre una declaració responsable.

Acreditar una reducció d’ingressos de més del 50% durant el segon i tercer trimestre de 2021 i no obtenir uns rendiments nets superiors a 7.980 euros en aquest període.

• Per al càlcul es tindrà en compte el segon i tercer trimestre de 2019 i es compararà amb els ingressos del segon i tercer trimestre de 2021.

No haver complert l’edat ordinària de jubilació o si es té aquesta edat, no complir els requisits per a accedir a aquesta

• Estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social.

• La sol·licitud igualment es realitza davant la mútua.

El termini per a la sol·licitud serà fins al 21 de juny, amb efectes des de l’1 de juny. Si se sol·licita després, ho faria des de l’endemà a la sol·licitud.

• Durant el temps que rebi la prestació, haurà d’ingressar en Seguretat Social la totalitat de cotitzacions, segons els tipus vigents per a la teva base de cotització.

• Posteriorment, la mútua li abonarà l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar sense desenvolupar cap activitat, al costat de la prestació.

Prestació per cessament d’activitat per a autònoms sense dret a prestació ordinària

• S’ha aprovat una prestació extraordinària per als autònoms que estiguin cobrant les prestacions per cessament de l’article 6 o 7 del RD Llei 2/2021 (Prestació extraordinària de cessament sense suspensió de l’activitat i Prestació de cessament sense suspensió de l’activitat), a 31 de maig i no tinguin dret a la prestació ordinària per cessament d’activitat.

La quantia de la prestació serà del 50% sobre la base mínima de cotització que et correspongui per la teva activitat.

• Si hi ha diverses persones de la unitat familiar o unitat anàloga que la vagin a rebre, serà d’un 40% màxim cadascun.

• Podria començar a cobrar-se amb efectes des de l’1 de juny i tindria una durada màxima de 4 mesos, com a màxim fins al 30 de setembre.

• En el cas de tenir treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se el compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social.

És incompatible amb el treball per compte d’altri i qualsevol altra activitat per compte propi, amb el cobrament de rendiments d’una societat, ajudes per paralització de flota o altres prestacions de TGSS (tret que siguin compatibles amb l’activitat).

• Si durant el temps que es rep, l’autònom reuneix els requisits per a accedir a la prestació per cessament ordinària, s’extingirà el dret a continuar cobrant-la. En aquest cas, podria sol·licitar l’ordinària a continuació.

• Estar donat d’alta com a autònom i al corrent de pagaments amb Seguretat Social des d’abans de l’1 d’abril de 2020

• No tenir rendiments nets de l’activitat del segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.

• Acreditar en el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos inferiors per compte propi al primer trimestre de 2020.

• Per a valorar la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període d’alta en el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional d’ingressos del segon i tercer trimestre de 2021.

• Durant el cobrament de la prestació, haurà d’estar donat d’alta en Seguretat Social i cotitzar la totalitat segons la base de cotització que li correspongui.
La mútua abonarà aquesta quantia, juntament amb la prestació per cessament d’activitat.

• Haurà de sol·licitar-la abans del 22 de juny de 2021. De no ser així, tindria efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud. La sol·licitud no podrà excedir del 30 de setembre.

S’acompanyarà amb una declaració jurada amb els seus ingressos, en el seu cas, si treballa per compte d’altri, certificat d’empresa i declaració de la renda.

• Haurà de comunicar els membres que integren la seva unitat familiar i els seus ingressos.

Prestació per a treballadors autònoms de temporada

• Seran considerats autònoms de temporada els que hagin realitzat una única activitat durant 2018 i 2019.
• La quantia de la prestació seria d’un 70% sobre la base mínima de cotització de l’activitat.

• Es començaria a pagar amb efectes des de l’1 de juny de 2021, durant fins a 4 mesos (com a màxim fins al 30 de setembre).

• Serà incompatible amb el treball per compte d’altri o pròpia, amb el cobrament de rendiments de la societat afectada quan els ingressos superin els 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021 i amb altres prestacions (excepte sense són compatibles amb l’activitat).

• L’autònom haurà d’estar donat d’alta en TGSS almenys 4 mesos i màxim de 7 en 2018 i 2019.

No haver estat donat d’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies en el segon o tercer trimestre de 2021.

Haver estat donat d’alta en TGSS en 2018 i 2019 i no haver estat treballant per compte d’altri més de 120 dies en aquests anys.

• No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos nets superiors a 6.650 euros

Trobar-se al corrent de pagaments amb TGSS. Podries regularitzar el descobert abans de 30 dies per a poder accedir.

• Mentre cobri la prestació haurà d’estar donat d’alta o assimilat a l’alta, però no existirà obligació de cotitzar, li correspondrà a la mútua.

Haurà de sol·licitar-se davant la mútua en els primers 21 dies de juny. En cas de sol·licitar-se més tard, la prestació s’aplicaria a partir del dia primer del mes següent a la sol·licitud.

Pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d’activitat del RD Llei 2/2021

Els autònoms que a 31 de maig estiguin cobrant la prestació extraordinària, per veure’s afectats per una suspensió temporal d’activitat per les restriccions, podran continuar rebent-la amb els mateixos requisits i condicions durant el temps que romangui la seva activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi la mesura, com a màxim fins al 30 de setembre de 2021. Disposició Transitòria Segona d’aquest Reial decret llei 11/2021.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn