03

març

2021

Obligació Registre de Salaris

Obligació Registre de Salaris

Des del 14 d’abril de 2021 s’estableix l’obligatorietat per a tots els empresaris de portar un registre salarial en les empreses.

En què consisteix la mesura d’obligatorietat de registre de salaris?

El Govern d’Espanya va publicar al BOE el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes que determina que totes les empreses hauran de comptar amb un registre salarial a partir del pròxim mes d’abril de 2021.

El govern amb aquesta mesura pretén combatre i erradicar la discriminació laboral en matèria de gènere, obligant les empreses a establir mesures determinants perquè homes i dones disposin de les mateixes condicions, salaris i oportunitats professionals

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tots els valors mitjans dels salaris dels treballadors d’una empresa, incloent a més els complements salarials i les percepcions extrasalarials, desagregats per sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.

Qui ha de fer el registre salarial?

Hem de tenir en compte que totes les empreses han de portar aquest registre salarial, independentment del nombre de treballadors.

El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre.

Les empreses que comptin amb representació legal de les persones treballadores, l’accés al registre es facilitarà a les persones treballadores a través de la citada representació, tenint dret aquelles a conèixer el contingut íntegre d’aquest. Quan se sol·liciti l’accés al registre per part de la persona treballadora per inexistència de representació legal, la informació que es facilitarà es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions fetes una mitjana de de homes i dones.

Plantilles de menys de 50 treballadors:

Han de tenir registre salarial actualitzat i a disposició tant de la plantilla, a través del delegat sindical, com de les administracions públiques.

Plantilles d’entre 50 i 250 treballadors:

Quan la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25% o més, prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, l’empresari haurà d’incloure en el Registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

Plantilles de 250 treballadors o més:

Les mesures de detecció i correcció d’una possible bretxa salarial per a aquest tipus d’empreses ja haurien d’incloure aquest registre, des d’abans de l’entrada en vigor del RD 6/2019.

Data obligatòria per a portar un registre de salari

Totes les empreses estan obligades a comptar amb el Registre Retributiu, obligatori a partir del 14 abril de 2021.

Sanció

L’obligatorietat d’implantació és molt important anar desenvolupant-ho, perquè hi ha una sèrie de sancions que poden anar amb multes de 626 a 6.250 €, fins a una falta molt greu, que va des dels 6.251 € als 187.515 €.

Auditoria retributiva

Les empreses que elaborin un pla d’igualtat hauran d’incloure en el mateix una auditoria retributiva, per a la igualtat efectiva de dones i homes, prèvia la negociació que requereixen aquests plans d’igualtat.

Les empreses obligades a elaborar un pla d’igualtat són aquelles que tenen 50 o més treballadors.

Dates per a implantar un Pla d’Igualtat

Empreses de més de 150 treballadors han de tenir el seu Pla d’Igualtat per al 07 de març de 2020.

Empreses de més de 100 treballadors han de tenir el seu Pla d’Igualtat per al 07 de març de 2021.

Empreses d’entre 50 i 100 treballadors han de tenir el seu Pla d’Igualtat per al 07 de març de 2022.

L’auditoria retributiva té per objecte obtenir la informació necessària per a comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució. Així mateix, haurà de permetre definir les necessitats per a evitar, corregir i prevenir els obstacles i dificultats existents o que poguessin produir-se en llaures a garantir la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment d’aquest sistema retributiu.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral