10

nov

2021

Obres de condicionament de local arrendat amb període de carència

Obres de condicionament de local arrendat amb període de carència

En alguns contractes d’arrendament de local l’inquilí no paga renda durant els primers mesos d’ocupació, a canvi d’assumir algunes obres de millora.

¿Com funciona l’IVA del lloguer en aquests casos?

 

El propietari d’un local de negocis decideix arrendar-lo amb el compromís per part de l’arrendatari de realitzar obres de condicionament sobre aquest. Les obres realitzades per l’arrendatari, que es lliuraran a l’arrendador a la finalització del contracte, són la contraprestació pels primers mesos del lloguer que no es cobren en diners. 

Davant el dubte de la tributació en l’IRPF i  l’IVA, eleva consulta a la DGT qui entén que:

  1. En relació amb l’IRPF, partint que l’arrendament no es realitza com a activitat econòmica, els rendiments que es generen per l’arrendament del local constitueixen rendiments del capital immobiliari.
    Durant el període en el qual l’arrendador cedeix l’ús de l’immoble establint-se com a contraprestació la realització de les obres, el que es percep és una renda en espècie que té la qualificació de rendiment de capital immobiliari (LIRPF art.22).

Quant a la imputació temporal, en aquest cas, els rendiments del capital immobiliari han d’imputar-se al final del contracte, és a dir, en el període impositiu en què es produeixi el lliurament d’aquestes al propietari.

  1. En relació amb l’IVA, el propietari del local de negocis té la condició d’empresari o professional quedant subjectes a l’IVA els lliuraments de béns i prestacions de serveis que en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional realitzi en TIVA.

L’arrendament de l’immoble es considera efectuat a títol onerós. En conseqüència, l’arrendador ha de repercutir a l’arrendatari l’IVA corresponent als mesos de manca, és a dir, els mesos en què es pacta que l’arrendatari no satisfaci la renda, encara que l’arrendatari no satisfaci la renda pactada.

En aquest cas, la base imposable es correspon amb l’import de les despeses de les obres d’adequació que han acordat realitzar en el local (LIVA art.79).

La meritació es produirà quan resultin exigibles les rendes monetàries que ha de satisfer l’arrendatari durant el període de vigència del contracte. En el cas que no s’hagi determinat el moment de la seva exigibilitat, la meritació es produeix a 31 de desembre, per la part proporcional del valor de las obres realitzades por l’arrendatari en el denominat període de carència, des del seu inici fins a aquesta data.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn