15

març

2021

Presentació de la declaració de béns situats a l’estranger (model 720)

declaració de béns a l'estranger

El 31 de març finalitza el termini per a presentar el model 720 per a informar dels béns que es tenen a l’estranger

 

Qui estan obligats a declarar béns a l’estranger?

 

El 31 de març finalitza el termini per a presentar el model 720 per a informar dels béns que es tenen a l’estranger.

Estan obligades les persones físiques residents a Espanya, independentment de la seva nacionalitat, així com les societats i entitats espanyoles i els establiments permanents d’entitats estrangeres.

Els béns i drets que declarar es classifiquen en tres grups:

– Comptes bancaris: ja siguin titulars, beneficiaris, o fins i tot simples autoritzats.

– Accions, participacions o qualssevol títols, actius i valors.

I, així mateix, les assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies o temporals.

  Béns immobles i drets sobre béns immobles.

 Només hi ha obligació d’informar quan el valor conjunt dels béns i drets d’una qualsevol d’aquestes tres categories sigui major de 50.000€, fins i tot si són compartits, o, quan havent-se ja declarat en un exercici anterior, es doni un increment de més de 20.000€ o la transmissió d’algun actiu o tancament d’algun compte.

Què passa si no es fa la declaració de béns a l’estranger?

Si no complim amb l’obligació d’informar, s’entendrà que aquests béns i drets es van adquirir amb renda no declarada i se’ns impedirà al·legar prescripció amb el que, en tot cas, haurem de tributar pel 100% fins i tot si ja ho vam fer en el seu moment, i a la quantitat que es liquidi caldrà afegir una multa del 150%.

A més, per la falta de presentació de la declaració, la seva presentació incompleta, inexacta o amb dades falsejades se sanciona amb 5.000 euros per cada dada, amb un mínim de 10.000 euros. Encara que, si ho fem voluntàriament abans que ens requereixi hisenda, aquesta multa es queda en 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros.

La severitat d’aquest règim sancionador fa que hàgim de prestar especial atenció a aquesta obligació i procurar complir-la puntualment.

 Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal