31

ag.

2022

Prima abonada unilateralment per l’empresa han de rebre-la els treballadors de la ETT?

Prima abonada unilateralment per l'empresa han de rebre-la els treballadors de la ETT?

Si tot el personal fix cobra una paga de beneficis si es compleixen uns requisits establerts, el personal de *ETT que compleixi amb aquests requisits també té dret a percebre-la.

La igualtat retributiva entre tots dos col·lectius s’exigeix en tota mena de retribucions, per la qual cosa també s’aplica als salaris variables.

 

Si tot el personal fix cobra una paga de beneficis si es compleixen uns requisits establerts, el personal de ETT que compleixi amb aquests requisits també té dret a percebre-la.

La igualtat retributiva entre tots dos col·lectius s’exigeix en tota mena de retribucions, per la qual cosa també s’aplica als salaris variables.

Un grup d’empreses integrat parell diverses entitats reconeix al març de 2021 una prima denominada COVID 19 per import de 600 €, que va ser abonada en la nòmina de juny de 2021 a totes les persones de la seva plantilla que complissin determinats requisits. Per contra, els treballadors que durant l’any 2020 van prestar serveis per al grup d’empreses contractats mitjançant ETT no van percebre la citada prima. La representació dels treballadors interposa demanda de conflicte col·lectiu sol·licitant que declari el dret de les persones treballadores pertanyents a la ETT a percebre la citada prima en les mateixes condicions que els treballadors pertanyents al grup d’empreses.

Per tant, la qüestió debatuda consisteix a determinar si un concepte retributiu reconegut per una empresa en una decisió unilateral d’efectes col·lectius ha de ser reconegut als treballadors de la ETT que presten els seus serveis en aquesta.

La AN recorda que el ETT art. 11 estableix com a principi de caràcter general l’equiparació entre els empleats contractats directament per l’empresa usuària i els treballadors contractats a través d’una ETT en l’aplicació de les condicions essencials de treball i ocupació. Així mateix, assenyala que aquest precepte té el seu origen en la Directiva 2008/104/CE que per condicions essencials de treball i ocupació entén les establertes per les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives, convenis col·lectius i altres disposicions vinculants d’abast general en vigor en les empreses usuàries relatives punt a la durada de la jornada, les hores extraordinàries, les pauses, els períodes de descans, el treball nocturn, les vacances pagades i els dies festius i a la remuneració. Així mateix, assenyala que com ha assenyalat la jurisprudència del TS l’equiparació total en condicions de treball i ocupació.

En el supòsit jutjat resulta evident que la quantitat la percepció de la qual es discuteix fixada en una declaració unilateral de l’empresari d’efectes col·lectius afecta a la remuneració i té cabuda dins del concepte disposicions vinculants a què es refereix la directiva, la qual cosa fa que hagi de reconèixer-se el dret dels treballadors posats a la disposició de les diferents empreses a percebre la prima COVID 19 en les mateixes condicions que va ser percebudes pels treballadors directament contractats per elles.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.