08

oct

2021

Pròrroga Ajudes d’Autònoms fins febrer 2022

Pròrroga Ajudes d’Autònoms fins febrer 2022

El Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació i la recuperació econòmica manté fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció

Noves prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per a autònoms a partir d’octubre 2021.

 

El Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació i la recuperació econòmica manté fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció als treballadors autònoms que inclou el conjunt de prestacions posades en marxa al març de 2020 per a pal·liar la situació d’aquest col·lectiu a conseqüència de la pandèmia de la COVID 19 i donar suport al desenvolupament de la seva activitat, incloent exoneracions de les quotes a la Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior durant els pròxims quatre mesos i mantenint fins el 28 de febrer les prestacions extraordinàries vigents per protegir als qui tenen un impacte significatiu sobre la seva activitat.

 

EXEMPCIÓ EN LA COTITZACIÓ 

Per a aquells treballadors autònoms que estiguessin d’alta i vinguessin percebent el 30/9/2021 algunes de les prestacions previstes en els articles 7 (POECATA 4) i 8 (PECANE 2.3) del Reial Decret-Llei 11/2021, de 27 de maig.

 

 Quantia de l’exempció:

  1. 90% de les cotitzacions corresponents al mes d’octubre.
  2. 75% de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.
  3. 50% de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.
  4. 25% de les cotitzacions corresponents al mes de gener.

 

Obligació de mantenir l’alta fins al 31/01/2022.

  1. La base de cotització per a determinar l’exempció serà aquella per la qual venia cotitzant el treballador abans d’accedir a la prestació. 
  2. Incompatibilitat de l’exempció amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat (en qualsevol de les seves modalitats).

 

NOVES PRESTACIONS:

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (PECANE 1.4.)

 

Aquesta prestació està destinada als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats, a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.

Podran accedir a aquesta prestació tant aquells que vegin suspesa la seva activitat a partir de l’1 d’octubre de 2021, com aquells que la tinguessin suspesa prèviament i no l’haguessin sol·licitat abans de l’1 d’octubre de 2021.

Comentari: si el 30 de setembre de 2021 es vingués percebent la prestació del art.6 del RD-Llei 11/2021, per seguir suspesa l‘activitat, serà necessari sol·licitar aquesta nova prestació (no es pròrroga automàticament).

 

Els efectes i dates de sol·licitud d’aquesta prestació dependran de la data en què entri en vigor la resolució de suspensió de l’activitat:

 1. Resolució de suspensió d’activitat prèvia a 1 d’octubre:
 • Si es presenta entre l’1 i el 20 d’octubre (inclòs): es reportarà a la prestació des de l’1 d’octubre..
 • Si es presenta a partir del 21 d’octubre (inclòs): es reportarà la prestació a partir de l’1 de mes següent a rebre’s la sol·licitud.
 1. Resolució de suspensió d’activitat a partir d’1 d’octubre:
 • Si es presenta en els 21 dies naturals següents a la publicació de la resolució de suspensió: es reportarà la prestació des de l’endemà a la data en què es declara la suspensió.
 • Si es presenta superat el termini anterior: es reportarà la prestació a partir de l’1 de mes següent a rebre’s la sol·licitud.

Quantia: Regla general: 70% BC mínima i si són 2 Beneficiaris per unitat familiar: 40% BC mínima.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA 5)

Els treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi podran continuar percebent-la fins l 28 de febrer de 2022.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 per 100 dels haguts en el tercer i quart trimestre de 2019, així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros.

La data per a presentar les sol·licituds en termini finalitza el 21 d’octubre (inclusivament) i aquestes prendran efectes des del dia 1 d’octubre, la resta tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent a haver estat sol·licitades..

La prestació tindrà una durada màxima de 5 mesos, com a màxim, fins el 28 de febrer de 2022 (l’anterior era com a màxim 4 mesos).

Quantia: 70% BC mitjana + Quota CC (28,30% BC mitjana) i si està en Pluriactivitat: 50% BC mínima + Quota CC (28,30% BC mitjana)

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores.

 

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells autònoms que a 30/09/2021 vinguessin percebent les prestacions POECATA 4 o PECANE 2.3 i no puguin causar dret a la prestació prevista en l’article 10 (PECANE 2.4.)

Aquesta prestació està orientada a aquells treballadors autònoms que, a 30 de setembre de 2021, vinguessin percebent alguna de les prestacions regulades en els Arts. 7 i 8 del RDL 11/2021 i no puguin ser beneficiaris de la regulada en l’Art. 10 del RD-llei 18/2021 ni de la prestació de cessament d’activitat ordinària regulada en el títol V del TRLGSS.

La major part dels requisits i condicions són similars als establerts en la prestació regulada en l’art. 8 del RD-llei 11/2021. Les principals novetats són:

 • La data per a presentar les sol·licituds en termini finalitza el 21 d’octubre (inclusivament) i aquestes prendran efectes des del dia 1 d’octubre, la resta tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent a haver estat sol·licitades.
 • La prestació tindrà una durada màxima de 5 mesos, com a màxim, fins el 28 de febrer de 2022 (l’anterior era com màxim 4 mesos).
 • El requisit econòmic s’estableix amb el 4rt trimestre de 2021 requerint-se una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi, de més del 75% respecte al mateix període de l’exercici 2019.
 • Preveure no obtenir durant el 3er i  4t trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors al 75% del SMI (abans eren 6.650 €).

 

Comentari: En la referència al SMI ha de tenir-se en compte que per aplicació del que es disposa en l’art. 1 del Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021; amb efectes de l’1 de setembre de 2021, el SMI diari ha passat de 950 € (aplicable a juliol i agost) a 965 €/mes (aplicable a setembre, octubre, novembre i desembre).

En el cas de treballadors que tributin per estimació objectiva, la reducció dels ingressos també podrà donar-se per acreditada en funció de la reducció de la mitjana de treballadors afiliats al CNAE de cada activitat, comparant el 4t trimestre de 2021 amb el mateix període de 2019.

Quantia: Regla general: 50% BC mínima + Quota CC 2 Beneficiaris unitat familiar: 40% BC mínima”.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per els treballadors de temporada (PETECATA 5)

Per a aquesta prestació es consideren treballadors autònoms de temporada, aquells que tinguin com a únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 el que haguessin realitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cadascun dels anys. I que, a més, almenys 2 d’aquests mesos han d’haver estat entre els mesos d’octubre i desembre de cada any.

No s’exclouran d’aquesta condició aquells que també hagin treballat per compte d’altri en els anys 2018 i 2019, sempre que l’alta com a treballador per compte d’altri no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

No hagin estat en alta, o assimilat a l’alta, com a treballador per compte d’altri en el règim de la Seguretat Social corresponent, més de 60 dies durant el 2n i 3er trimestre de 2021.

La major part dels requisits i condicions són similars als establerts en la prestació regulada en l’art. 9 del RD-llei 2/2021, amb les següents excepcions:

 • No preveure obtenir, durant el 3er i 4t trimestre de 2021, uns ingressos nets computables fiscalment, que superin els 6.725 € (anteriorment eren 6.650 €).
 • La durada màxima de la prestació podrà ser de 5 mesos, com a màxim, fins al 28 de febrer de 2022 (l’anterior prestació com a màxim eren 4 mesos)

La prestació sol·licitada fins el 21 d’octubre (inclusivament), prendrà efectes de l’1 d’octubre, mentre que les presentades fora del citat termini reportaran la prestació a partir del dia 1 del mes següent a la sol·licitud.

Quantia: 70% BC mínima

 

Para ampliar esta información consulte con Asesoría laboral.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn