23

oct.

2017

Prorroga del Pla Prepara (Ajut aturats llarga durada)

Plan Prepara

Un mes després que expirés el Pla Prepara, Ocupació i les comunitats autònomes han acordat per unanimitat prorrogar el Pla Prepara fins al 30 d’abril de 2018, amb caràcter retroactiu des del passat 15 d’agost, quan va caducar l’anterior pròrroga.

Un mes després que expirés el Pla Prepara -l’ajut de 450 euros dirigit als aturats de llarga durada amb càrregues familiars-, Ocupació i les comunitats autònomes han acordat per unanimitat, en el marc d’una conferència sectorial extraordinària, prorrogar el Pla Prepara fins al 30 d’abril de 2018, amb caràcter retroactiu des del passat 15 d’agost, quan va caducar l’anterior pròrroga.

Recordem que l’actual programa es redefineix i centra la seva funció protectora en el col·lectiu dels aturats, que havent esgotat i no tenint dret a prestacions o subsidis, presentin càrregues familiars o siguin parats de llarga durada:

-S’incrementa l’ajut, del 75 % al 85% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples, IPREM, per a aquells beneficiaris que acreditin tres o més persones al seu càrrec.

-Se centra el col·lectiu de beneficiaris en els aturats de llarga durada (més de dotze dels últims divuit mesos en desocupació) o aturats amb càrregues familiars, mantenint-se la resta de requisits d’accés contemplats en programes anteriors.

-Per a la determinació de la condició de beneficiari, es manté la vinculació del requisit de reduïdes rendes del sol·licitant a les de la unitat familiar, incloent ara les rendes dels pares en cas de convivència.

-S’exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat activament treball durant almenys 30 dies des de la pèrdua d’altres prestacions durant el termini de sol·licitud, amb l’objectiu de reforçar el seguiment del compromís d’activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa i determinarà la permanència del beneficiari en el mateix.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral