01

oct.

2021

Prorroga dels ERTOS fins el 28 de febrer de 2022

Prorroga dels ERTOS fins el 28 de febrer de 2022

00Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat la pròrroga els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins el 28 de febrer de 2022.

Per facilitar la transició dels ERTO, el model actual seguirà vigent durant el mes d’octubre.

 

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins el 28 de febrer de 2022.

Per facilitar la transició dels ERTO, el model actual seguirà vigent durant el mes d’octubre.

Es fixa una pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents en dues fases:

Des del 30/09/2021 al 31/10/2021: renovació automàtica sense necessitat de fer cap tràmit i amb les mateixes condicions.

Des del 01/11/2021 al 28/02/2022: serà necessari sol·licitar una pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisi pandèmica per obtenir noves exoneracions en la cotització. 

Les principals novetats que estableix el nou Reial Decret-llei 18/2021 són las següents: 

 

1r) Autorització de pròrroga dels ERTO vigents el 30 de setembre de 2021

Per prorrogar els ERTO des del 01/11/2021 al 28/02/2022, les empreses hauran de presentar una sol·licitud de pròrroga, davant l’autoritat laboral que va autoritzar o va tramitar l’expedient corresponent, entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021, i aquesta haurà de ser aprovada.

De no presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació dins del termini establert, l’expedient de regulació temporal d’ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l’1 de novembre de 2021.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació (art. 1.2 del Reial Decreto-llei 18/2021, de 28 de setembre):

  • Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cada un dels centres de treball.
  • En el supòsit de ERTOS ETOP COVID-19 (art. 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març), s’adjuntarà un informe de la representació de les persones treballadores amb la qual es va negociar aquell.

En el termini de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud per part de l’empresa, l’autoritat laboral ha de dictar resolució, que serà estimatòria i prorrogarà l’expedient fins el 28 de febrer de 2022 sempre que efectivament s’hagi presentat la documentació exigida.

En cas d’absència de resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud de pròrroga.

 

 

2n) Nou ERTO per impediment o per limitacions a l’activitat

 

Les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada.

En cas d’absència de resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud d’expedient de regulació temporal d’ocupació de força major.

Les empreses que hagin obtingut autorització per l’aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació per impediment o per limitacions a l’activitat normalitzada, o que hagin rebut resolució estimatòria de la sol·licitud de pròrroga d’un expedient per impediment o d’un expedient per limitacions a l’activitat normalitzada podran transitar de la situació d’impediment a la de limitació o viceversa, com a conseqüència de las modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, sense que sigui necessària la tramitació d’un nou expedient de regulació temporal d’ocupació.

Les empreses la situació es veiés modificada en els termes descrits en l’apartat anterior han de comunicar el canvi de situació produït, la data d’efectes, així com els centres i persones treballadores afectades, a l’autoritat laboral que ha aprovat l’expedient i a la representació legal de les persones treballadores.

 

3r) Accions formatives vinculades a les bonificacions en la cotització

 

Una rellevant novetat és l’atribució d’una major bonificació de la cotització a les empreses que realitzin accions formatives en favor de les persones incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació. 

Les empreses que formin a persones afectades per aquests ERTO, entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, tindran dret a aquestes majors bonificacions en la cotització.

Les accions formatives referides tindran com a objectiu la millora de les competències professionals i l’ocupabilitat de les persones treballadores afectades pels expedients de regulació temporal d’ocupació.

Les accions formatives es desenvoluparan a través de qualsevol dels tipus de formació  que preveu  la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, d’acord amb els requisits i procediments establerts en aquesta norma.

El termini per a la prestació efectiva de les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

El número mínim d’hores de formació que ha de realitzar cada persona treballadora per les quals les empreses s’hagin aplicat exempcions s’estableix a continuació en funció de la mida de l’empresa, a partir de 10 persones de plantilla:

a) De 10 a 49 persones treballadores: 30 hores.

b) De 50 o més: 40 hores.

Aquestes accions formatives hauran de desenvolupar durant l’aplicació de la reducció de la jornada o suspensió del contracte, en l’àmbit d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, o en temps de treball. En qualsevol cas, s’han de respectar els descansos legalment establerts i el dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Un cop transcorregut el període màxim per a l’execució de les accions formatives, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a la seva banda, ha de verificar la realització de les accions formatives.

Quan no s’hagin realitzat les accions formatives a què se refereix aquest article, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’informar d’aquesta  circumstància a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè aquesta iniciï els expedients sancionadors i liquidadors de quotes que corresponguin per la diferència entre els imports aplicats de cadascuna de les persones treballadores per les quals no s’hagin realitzat aquestes accions.

En el cas que l’empresa acrediti la posada a disposició de las persones treballadores de les accions formatives no estarà obligada al reintegrament de les exempcions a què es refereix l’apartat anterior quan la persona treballadora no les hagi realitzat.

Les empreses que formin a persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació en las condicions que preveuen els paràgrafs anteriors tindran dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada de la quantitat que s’indica a continuació, en funció de la mida de l’empresa:

a) De 1 a 9 persones treballadores: 425 euros per persona.

b) De 10 a 49 persones treballadores: 400 euros per persona.

c) De 50 o més persones: 320 euros per persona.

 

4t) Bonificacions en la cotització dels ERTO

  1. ERTO per limitació de l’activitat normalitzada
  2. a) Empresa que hagués tingut deu o més persones treballadores en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020, els percentatges d’exoneració de l’aportació empresarial meritada al novembre i desembre de 2021 i gener i febrer de 2022, seran els següents:

1r. El 40 per cent en el supòsit que l’empresa no desenvolupi accions formatives per a les persones a les que se suspengui el seu contracte de treball o es redueixi la seva jornada laboral en el període indicat.

2n. El 80 per cent en el cas que l’empresa desenvolupi, accions formatives per a les persones a les que se suspengui el seu contracte de treball o es redueixi la seva jornada laboral en el període indicat.

  1. b) Empresa que hagués tingut menys de deu persones treballadores en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020, els percentatges d’exoneració de l’aportació empresarial meritada al novembre i desembre de 2021 i gener i febrer de 2022, seran els següents:

1r. El 50 per cent en el supòsit que l’empresa no desenvolupi accions formatives per a  les persones a les que se suspengui el seu  contracte de treball o es redueixi la seva jornada laboral en el període indicat.

2n. El 80 per cent en el cas que l’empresa desenvolupi accions formatives per a les persones a las que se suspengui el seu contracte de treball o es redueixi la seva jornada laboral en el període indicat.

Si l’empresa va a desenvolupar accions formatives, aquesta bonificació s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores beneficiades per l’acció formativa i període de la suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació, sobre les persones treballadores i períodes, constituirà una declaració responsable sobre el compromís de l’empresa de realització de les accions formatives.

Perquè l’exempció sigui aplicable, aquesta comunicació i declaració responsable s’haurà de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de les primeres quotes sobre las que tinguin efectes aquestes declaracions. Si la comunicació i declaració responsable s’efectués en un moment posterior a l’última sol·licitud de càlcul de la liquidació de quotes dins del període de presentació en termini reglamentari corresponent, aquestes exempcions únicament s’aplicaran a les liquidacions que se presentin amb posterioritat, però no als períodes ja liquidats.

  1. ERTO per impediment de l’activitat normalitzada

Les empreses de qualsevol sector o activitat que tinguin autoritzats expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment en l’activitat podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, d’una exoneració del 100 per cent de l’aportació empresarial meritada a partir del mes de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins el 28 de febrer de 2022.

Les exempcions a què es refereixen els apartats anteriors s’han d’aplicar, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, a l’abonament de l’aportació empresarial, així como del relatiu a las quotes per conceptes de recaptació conjunta.

  1. ERTO CNAE, cadena de valor i ERTOS ETOP que derivi per trànsit d’un previ ERTO de Força Mayor.

Podran beneficiar-se dels percentatges d’exoneració que recull la normativa per als ERTO per limitació de l’activitat normalitzada.

 

5è)  Nova presentació de l’excel de sol·licitud de prestació d’atur dels treballadors

 

Las empreses a les quals els sigui autoritzada la pròrroga d’un expedient de regulació temporal d’ocupació han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini de quinze dies hàbils següents a l’1 de novembre de 2021, o a la data de la notificació de la resolució expressa de l’autoritat laboral aprovant la pròrroga, o del certificat acreditatiu del silenci administratiu, en cas que sigui posterior a l’1 de novembre.

En el cas de nous ERTO per impediment o per limitacions a l’activitat la sol·licitud col·lectiva s’ha de presentar en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de la resolució expressa estimatòria de l’autoritat laboral o del certificat acreditatiu del silenci administratiu.

En cas de sol·licitud extemporània la prestació per desocupació es reconeixerà a partir de la data de presentació, sense perjudici que l’entitat gestora comuniqui aquesta circumstància a la Inspecció de Treball i Seguretat Social als efectes oportuns.

L’empresa ha de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d’activitat de l’aplicació certific@2, la informació sobre els períodes d’activitat i inactivitat de les persones treballadores afectades pel procediment de regulació temporal d’ocupació en el mes natural immediat anterior.

Les empreses que desafectin a alguna o a totes les persones treballadores, han de comunicar a l‘Entitat Gestora la baixa en la prestació dels que deixin d’estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

Las empreses que decideixin renunciar amb caràcter total i definitiu a l’expedient de regulació temporal d’ocupació hauran igualment efectuar la comunicació esmentada.


6º) Protecció de las persones traballedores

Els treballadors acollits a ERTO seguiran gaudint de l’exempció del període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació. També de l’anomenat “comptador a zero” que s’amplia de manera extraordinària fins l’1 de gener de 2023.

Les bases reguladores de les persones treballadores, sobre les quals es calculen les prestacions, seran el 70% per a les persones beneficiàries que hagin consumit 180 dies.

Es mantenen els beneficis per a les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial i la prestació extraordinària per a les persones fixes discontínues.

 

7º) Medidas de acompañamiento

Es mantenen les garanties d’acords anteriors com ara els límits al repartiment de dividends i l’accés als ajuts a les empreses domiciliades en paradisos fiscals.

Les empreses acollides a aquests ERTO hauran de respectar restriccions en l’accés a les hores extraordinàries i en les externalitzacions de l’activitat. 

S’estén la prohibició de l’acomiadament durant el període de vigència de la norma i també s’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals per a les persones acollides a ERTO.

El compromís de manteniment de l’ocupació comptarà amb un nou període addicional de 6 mesos.

 

8º) Presentación de listado trabajadores ante la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 

Per a l’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i per al reconeixement de les prestacions per desocupació, caldrà la presentació, per part de les empreses, d’una relació les persones treballadores afectades pel ERTO prorrogat o autoritzat.

Aquest llistat s’ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils des del dia en què produeixi efectes la resolució expressa o per silenci administratiu que estimi la sol·licitud de pròrroga o d’autorització, o des de la data en què es produeixi la comunicació, segons procedeixi en cada cas.

Haurà de presentar-se a la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, en el model recollit en l’annex, que serà publicat a la pàgina web d’aquest Ministeri.

En el cas  que se produeixin alteracions en el nombre de persones treballadores afectades o en la identitat de les mateixes, l’empresa haurà de presentar un nou llistat amb la relació de les noves persones treballadores que passin a estar incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

 

Per ampliar aquesta informació consulteu amb Assessoria laboral

 

Si t’ha semblat interessant comparteix-ho en xarxes socials, gràcies!