14

ag.

2019

Protecció de dades: Informació comunitat de propietaris

proteccion de datos

principis i drets de la normativa sobre protecció de dades a la documentació de la comunitat de propietaris

 

A la documentació de la comunitat de propietaris poden trobar-se nombroses informacions que incorporen dades personals

A la documentació de la comunitat de propietaris poden trobar-se nombroses informacions que incorporen dades personals que s’han de tenir en consideració respecte dels principis i drets de la normativa sobre protecció de dades.

Aquest tipus d’accés i obtenció de còpies per part dels copropietaris respon a la finalitat de conèixer i comprovar la correcta gestió dels comptes de la comunitat, podent donar accés a informació molt variada, tal com ocorre amb la relativa a salaris, honoraris professionals, factures i contractes.

Llei de Propietat Horitzontal (LPH)

L’article 20 e) de la LPH disposa que correspon a l’administrador actuar, si escau, com a secretari de la Junta i custodiar a la disposició dels titulars la documentació de la comunitat. Per tant, sembla plenament justificat que els propietaris (no confondre amb inquilins) tinguin ple accés a la documentació de la comunitat de propietaris. Documentació com a contractes, nòmines, factures, sentències judicials, dades de contacte de propietaris, extractes bancaris

No obstant això, aquest article ha de ser interpretat de conformitat amb la normativa de protecció de dades, de manera que no permet un accés generalitzat a tota la documentació obrant en els arxius de la comunitat que pugui contenir dades personals, sinó solament a aquelles dades que siguin estrictament pertinents, adequats i limitats en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

Quant a l’obtenció de còpies, la LPH ordena a vegades la remissió de determinats documents, mentre que en el seu article 20 es refereix a custodiar a la disposició dels titulars la documentació de la comunitat. En el cas en què es considerés oportú facilitar còpia de la documentació, amb les limitacions derivades de l’aplicació de la normativa de protecció de dades, hauran d’adoptar-se les degudes mesures de seguretat i, especialment, les relatives a la gestió i sortida de suports i documents, i trasllat de documentació.

Cura amb les dades personals

En la documentació de la comunitat de propietaris poden trobar-se nombroses informacions que incorporen dades personals, tals com dades identificatives i de contacte dels propietaris, números dels seus comptes corrents, coeficients de participació, consums individuals, ingressos efectuats pels propietaris o deutes que aquests mantinguin amb la comunitat, sentit del vot en l’adopció d’acords, etcètera. Igualment tindrà aquesta consideració qualsevol dada personal referida als empleats que pogués tenir la comunitat de propietaris, com també la tindran les dades relatives a honoraris de professionals que aboni la comunitat.

Cenyint-nos exclusivament als tractaments de dades personals continguts en els documents que empra la pròpia comunitat, aquests poden abastar un ampli espectre d’informació personal relativa, fins i tot, a la vida privada i familiar dels afectats, així com a qualsevol tipus d’activitat desenvolupada per una persona, com la referida a les seves relacions laborals o a la seva activitat econòmica o social.

La pròpia LPH habilita diverses comunicacions de dades personals, que a l’efecte de la normativa sobre protecció de dades (LOPD i Reglament) es trobarien legitimades sobre la base del compliment d’una obligació legal.

Així, l’article 16.2) de la LPH regula com ha d’efectuar-se la convocatòria de les juntes, disposant que la convocatòria contindrà una relació dels propietaris que no estiguin al corrent en el pagament dels deutes vençuts a la comunitat i advertirà de la privació del dret de vot si es donen els supòsits previstos en l’article 15.2 de la LHP (els propietaris que en el moment d’iniciar-se la junta no es trobessin al corrent en el pagament de tots els deutes vençuts amb la comunitat i no haguessin impugnat judicialment les mateixes o procedit a la consignació judicial o notarial de la suma deguda, podran participar en les seves deliberacions si bé no tindran dret de vot. L’acta de la Junta reflectirà els propietaris privats del dret de vot, la persona del qual i quota de participació en la comunitat no serà computada a l’efecte d’aconseguir les majories exigides en aquesta Llei).

D’altre banda, l’article 19 de la LPH preveu la remissió de les actes als propietaris, assenyalant en el seu número segon els esments que han de contenir, entre les quals figuren diversos tipus de dades de caràcter personal.

Què diu l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre aquest tema?

Des de l’òptica de la protecció de les dades personals, ha d’assenyalar-se que sense perjudici que puguin realitzar-se aquestes comunicacions, s’ha de tenir en consideració també els principis de la Llei i Reglament de Protecció de Dades, sobretot el principi relatiu a la minimització de dades.

En conseqüència, la comunicació de dades haurà de limitar-se a aquells que -en cada cas- resultin “adequats, pertinents i limitats” per al compliment de la finalitat que legitima l’accés a aquests, que en aquests supòsits ve referit al control del bon govern de la comunitat.

Així, a títol d’exemple, no compleix el requisit d’idoneïtat:

– La comunicació dels directoris amb les dades de domicili dels propietaris o els seus números de compte corrent, ja que en res contribueixen a la finalitat de control de la bona administració de la comunitat de propietaris.

– Igualment, i pel que fa a nòmines dels empleats de la comunitat, ha de tenir-se en compte que juntament amb la informació referida a les seves retribucions, apareixeran altres dades, com el domicili fiscal, el compte corrent en què es produeixi els pagaments i fins i tot dades especialment protegides referents a salut o ideologia, així com el descompte, si escau, de la quota sindical dels afiliats a un sindicat. Aquestes dades no resulten rellevants per a la finalitat de control de la gestió de la comunitat de propietaris, per la qual cosa l’exhibició d’aquests directoris o de les nòmines de personal resultarà contrària al principi de proporcionalitat i, en conseqüència, donaran lloc a una vulneració de la normativa de protecció de dades, sense perjudici que s’hagi d’informar els propietaris de les retribucions satisfetes als empleats, amb l’adequat desglossament de conceptes retributius.

D’altra banda, la finalitat del tractament no podrà ser una altra que la que resulti de les previsions de la LPH, no podent utilitzar-se les dades per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals les dades haguessin estat recollits
Por otra parte, la finalidad del tratamiento no podrá ser otra que la que resulte de las previsiones de la LPH, no pudiendo utilizarse los datos para finalidades distintas de aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica