26

gen.

2022

Què passa amb els accidents laborals durant el teletreball?

Què passa amb els accidents laborals durant el teletreball?

Què passaria si el treballador sofreix un accident en la seva llar mentre teletreballa i com demostrar que es tracta d’un accident laboral?

Es presumirà accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball.

 

La Llei General de la Seguretat Social estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària què passaria si el treballador sofreix un accident en la seva llar mentre teletreballa i com demostrar que es tracta d’un accident laboral? 

El teletreball s’ha configurat com una de les mesures preferents a conseqüència de la COVID-19. A conseqüència de la pandèmia en la qual ens trobem, aquest sistema de treball ha anat guanyant pes al nostre país i per tant les controvèrsies que poden sorgir sobretot en matèria de cobertura de contingències professionals augmenta també cada dia. 

La Llei 10/2021 de treball a distància no ha realitzat cap definició específica d’accident de treball quan es presta serveis en teletreball o a distància. 

 

Quines lesions poden considerar-se accident de treball (AT) durant el teletreball? 

Cal acudir a la Llei General de la Seguretat Social que estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària. 

En cas de discrepància, haurà de provar-se que el fet que ha provocat la lesió no és a conseqüència del treball. 

No obtindran la qualificació d’accident les lesions que es derivin d’incidents domèstics ocasionats per la realització activitats no relacionades amb la prestació de serveis (tall amb ganivet, cremades…). 

Per contra, lesions com un ictus o un infart, si pogués establir-se un nexe de causalitat amb l’activitat laboral (sobrecàrrega de treball) podran qualificar-se com AT.

Pot donar-se un AT in itinerari durant el teletreball? Quan ens trobem en un sistema mixt o calgui desplaçar-se a altres llocs on es desenvolupi la prestació de serveis (visites a clients), podrà ser qualificat com a accident in itinere». 

En general, els incidents produïts durant el temps de la jornada establerta per la companyia es consideraran accidents laborals i queden coberts, per tant, per la mútua corresponent. La llei protegeix d’igual manera als treballadors, bé treballin des de casa o des de les seves oficines. 

 

Acord de treball a distancia 

Una de les obligacions en matèria de teletreball és la signatura de l’acord voluntari per escrit, on s’ha d’especificar el lloc de treball on es durà a terme l’activitat prestada pel treballador, així com l’horari de treball pactat.

En el cas que el treballador o treballadora decideixi dur a terme la prestació dels seus serveis en un lloc diferent al que inicialment es va indicar a l’ocupador, s’ha de notificar igualment, de cara a la declaració d’un incident com a accident de treball. 

És important a l’efecte de la qualificació d’accident laboral, tenir present l’acord del treball a distància, concretament: (i) horari de treball de la persona treballadora i dins d’ell, en el seu cas, regles de disponibilitat; (ii) percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas; (iii) centre de treball de l’empresa al qual queda adscrita la persona treballadora a distància i on, en el seu cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial; (iv) lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament del treball a distància.

 

Dret a la prevenció de riscos 

La Llei de treball a distància estableix que l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància hauran de tenir en compte els riscos característics d’aquesta modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius i d’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu.

En particular, haurà de tenir-se en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada.

L’avaluació de riscos únicament ha d’aconseguir a la zona habilitada per a la prestació de serveis, no estenent-se a la resta de zones de l’habitatge o del lloc triat per al desenvolupament del treball a distància. 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.