03

nov

2021

Salari mínim interprofessional per a 2021

Salari mínim interprofessional per a 2021

El passat 16 de setembre, el Ministeri de Treball i Economia Social va arribar a un acord sol amb els sindicats per a pujar l’SMI en 15 euros.

Les noves quantitats resultaran d’aplicació amb efectes retroactius a l’1 de setembre de 2021.

 

En el BOE del 29 de setembre de 2021, s’ha publicat el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021. L’SMI 2021 per a qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en los serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes (14 pagues), segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Les noves quantitats resultaran d’aplicació amb efectes retroactius a l’1 de setembre de 2021.

Després de diverses reunions amb els agents socials, el passat 16 de setembre, el Ministeri de Treball i Economia Social va arribar a un acord només amb els sindicats, en quedar-se fora la CEOE, per a pujar l’SMI en 15 euros, increment que es recull en el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021.

La pujada, que s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2021, és la segona vegada que s’acorda des de l’inici de la legislatura i constitueix un avanç en el compromís perquè l’SMI vagi augmentant progressivament l’any que ve i en 2023, fins a aconseguir 60% del salari mig abans de la fi de la legislatura.

 

Quantia del SMI 2021

El salari mínim per a qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Les noves quantitats resultaran d’aplicació amb efectes retroactius l’1 de setembre de 2021.

 

Quanties SMI 2021

Període     Diari   14 pagues   12 pagues   Anual
Des de 1/01/21 a 31/08/21     31,66 euros   950 euros   1.108,33 euros   13.300 euros
Des de 1/09/21 a 31/12/21     32,17 euros   965 euros   1.125,83 euros   13.510 euros

 

Complements salarials

Hem de partir de salari base, la retribució mensual establerta per conveni col·lectiu o, mancant aquest, per contracte individual. Aquest salari s’abona en 14 o en 12 pagues, en funció en si les pagues extraordinàries estan o no prorratejades:

  • Salari mensual sense pagues extres no prorratejades (14 pagues): 965 euros.
  • Salari mensual amb pagues extres prorratejades (12 pagues): 1.125,83 euros.

Els complements que es tenen en compte per al càlcul del salari mínim són aquells complements salarials (art. 26.3 ET) que perceben totes les persones treballadores per igual, és a dir, els complements no causals, cas dels plusos per conveni.

Aquells complements que no siguin comuns a tots els treballadors, és a dir, els que es percebin específics per la persona (antiguitat, idioma, títols), del treball realitzat (nocturnitat, torns, etc.) o els vinculats als resultats de l’empresa (productivitat, bonus) no computen com a salari mínim i, per tant, no es poden utilitzar per a compensar la possible pujada. Tampoc compten a l’hora de calcular l’SMI complements extrasalarials com a dietes, vestuari o despeses per transport.

 

Persones treballadores eventuals, temporer/as, i empleats/des de llar

Les persones treballadores eventuals, així com les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran, juntament amb l’SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de dues gratificacions extraordinàries (a les quals té dret tota persona treballadora, com a mínim) sobre un salari de 30 dies cadascuna d’elles, sense que l’SMI pugui resultar inferior a 45,70 euros per jornada legal en l’activitat.

Quant al SMI d’empleades i empleats que treballin per hores, en règim extern, queda fixat en 7,55 euros per hora efectivament treballada.

 

A qui afecta la pujada del SMI?

L’increment del SMI afecta a les persones treballadores que estan fora de conveni. La regla general és que hagi un conveni col·lectiu d’aplicació i la gran majoria té salaris superiors al SMI. Per aquesta raó, devem primer acudir al conveni col·lectiu per a saber quin és el salari base i si són absorbibles o no els complements salarials.

Si la persona treballadora cobra menys de 13.510 euros bruts anuals (comptant salari basi i complements no causals: aquells que són comuns a tots els empleats i empleades de l’empresa), l’SMI s’ha d’incrementar fins a arribar a aquesta xifra.

I si es treballa menys de 40 hores? En els contractes a temps parcial, el salari mínim es reduirà en proporció a les hores treballades.

Aquelles persones treballadores el salari de les quals estigui per damunt 13.510 euros bruts a l’any no notaran cap canvi de manera directa però sí indirectament, en incrementar els límits de salaris i indemnitzacions que aboni el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) o la quantitat de salari protegit enfront d’un embargament.

En els contractes de formació i aprenentatge, en cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que s’estableix en conveni col·lectiu (art. 11.2.g ET).

No afectació de la nova quantia del salari mínim interprofessional en les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades.

A les normes vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret (Aquest Reial Decret 817/2021 va entrar en vigor el dia 30 de setembre i farà efecte durant el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2021, procedint, en conseqüència, l’abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l’1 de setembre de 2021) de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l’Administració local que utilitzin l’SMI com a indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions o per a accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les pròpies comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l’Administració local.

A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d’entrada en vigor del RD 817/2021 que utilitzin l’SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l’aplicació de les noves quanties del SMI.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn