10

març

2021

Sancions Altes-Baixes Treballadors fora de termini

Sancions Altes i Baixes fora de termini

La ITSS sancionarà suposats d’altes i baixes dels treballadors en Seguretat Social comunicades fora del termini reglamentari.

 


Altes i baixes dels treballadors en Seguretat Social comunicades fora del termini reglamentari

 

Els informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha iniciat a partir de febrer 2021 una campanya orientada a sancionar suposats d’altes i baixes dels treballadors en Seguretat Social comunicades fora del termini reglamentari, tractant-se d’una infracció que d’acord amb el que es disposa en l’article 22.2 de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS) està qualificada com a greu.

Les altes i baixes comunicades fora de termini sobre les quals s’està actuant són aquelles comunicades a través del Sistema RED, de treballadors inclosos en el Règim General, amb data igual o posterior a 1 de gener de 2019 i el retard del qual en la comunicació no han estat imputables a aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social.

Es tracta d’una actuació que, segons informa la ITSS, s’anirà repetint periòdicament amb totes les noves altes i baixes que es vagin comunicant fora dels terminis reglamentàriament establerts o, si escau, autoritzats per aquesta TGSS. 

La Tresoreria General de la Seguretat Social també ha enviat un comunicat a totes les assessories indicant que tots els moviments d’altes i baixes de treballadors presentades fora del termini poden ser objecte d’inspecció i d’una posterior sanció.

A fi d’evitar possibles sancions els recordem els terminis reglamentaris per a comunicar a la Seguretat Social les altes i baixes de treballadors en les empreses:

Sol·licitud de l’Alta: Previ a l’inici de la relació laboral fins a 60 dies abans.

Sol·licitud de la Baixa: 3 dies naturals des del cessament de l’activitat laboral.

Variació de dades: 3 dies naturals.

És important que informin els seus assessors laborals amb el temps suficient per a poder comunicar a la Seguretat Social les altes i baixes dels treballadors dins del termini reglamentari ja que de no realitzar-se d’aquesta manera l’empresa podria ser inspeccionada i posteriorment sancionada.


Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral