17

nov

2021

Sancions per fer servir software comptable manipulable

Sancions per fer servir software comptable manipulable

A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades.

La Llei 11/2021, prohibeix el software comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms.

 

 

A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, de facturació i de gestió que no permet alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel el Ministeri d’Hisenda. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en que s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

 

Si és autònom i està fent servir un programa de comptabilitat en el seu negoci, tingui especial cura. La recent prohibició dels softwares de doble ús pot implicar multes de fins 150.000 euros per als infractors.

Portar la comptabilitat de manera correcta i ajustada a la realitat és una responsabilitat bàsica en tot negoci. No obstant això, hi ha qui recorre al software de doble ús per a manipular els “números” amb la finalitat d’esquivar el pagament d’impostos. Ara aquesta mala praxi té els dies comptats, ja que la Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el software comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms.

 

Nova obligació a partir de l’11 d’octubre de 2021

D’entre les novetats incloses en aquesta Llei destaca la introducció d’una nova obligació. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, de facturació i de gestió que no permet alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda.

A partir d’ara ha de posar el focus no sols en la legalitat dels registres comptables i de las factures emitides como era i és habitual sinó també en el programa que utilitzen per portar aquests registres.

No obstant això, tingui en compte que la modificació legal també indica que “Constitueix infracció tributària a  la tinença dels sistemes o programes informàtics o electrònics que no s’ajustin als requisits tècnics, quan els mateixos no estiguin degudament certificats havent d’estar-ho per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats.”

Finalment, cal assenyalar que la norma no especifiqui els requisits tècnics que han de complir aquests programes i sistemes informàtics. Per a introduir major seguretat, el legislador habilita el seu desenvolupament reglamentari amb la finalitat de complementar-la i introduir paràmetres objectius que puguin definir quan s’incompleixen els requisits establerts en aquesta.

No obstant, tingui en compte que el desenvolupament reglamentari d’aquest precepte no deixa de ser una mera facultat, al no imposar la Llei General Tributària la seva obligatorietat i, per això, entenem que, si no hi ha reglament, la imposició de sancions als usuaris no serà exigible.

 

Què són els programes de doble ús?

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d’emetre tiquets amb l’import íntegre d’una compra, però sense que aquesta quedi reflectida en la comptabilitat oficial.

L’ús d’aquesta mena de programes s’ha estès al llarg dels anys, de manera que és difícil precisar la quantia dels recursos que han deixat de pagar “impostos”. No obstant això, s’estima que l’ús del software de doble ús produeix unes pèrdues d’ingressos públics de diversos milers de milions d’euros.

Hisenda calcula que fins a 200.000 milions d’euros es venen ocultant a l’Agència Tributària mitjançant la utilització d’aquests programes que permeten crear una caixa B amb la qual evadir impostos.

Els més habituals són coneguts amb el nom de Phantomware que és un software ocult instal·lat en el TPV. L’empresari accedeix al programa prement un botó o introduint una combinació de tecles.

Un altre dels més usats, es denomina Zipper. En aquest cas es tracta d’un programa extern que s’emmagatzema en dispositius extraïbles, com a CD i USB. 

 

Sancions

L’incompliment d’aquesta obligació constituirà una infracció greu.

Qualsevol autònom que no actualitzi els seus programes informàtics d’acord amb la nova certificació aprovada pel Govern serà sancionat. És a dir, queda totalment prohibit l’ús de programes de comptabilitat de doble ús. Els professionals que els usin en el seu negoci, o encara no els hagin desinstal·lat, incorreran en multes de fins a 50.000 euros.

A més, aquesta sanció es podria triplicar en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades: els autònoms podrien incórrer en multes de fins a 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït les vendes ocultes.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn